Cơ Cấu Tổ Chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch HĐQT : Mai Ngọc Vinh
Thành Viên HĐQT : Nguyễn Quang Tiệp
Thành Viên HĐQT :

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Hiệu Trưởng : Nguyễn Quang Tiệp
P. Hiệu Trưởng Thường Trực : Trần Thành Đức
P. Hiệu Trưởng : Phan Thanh Lâm
P. Hiệu Trưởng : Bùi Văn Thiệu
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐƠN VỊ

CHỨC NĂNG

Phòng Tuyển Sinh
Phòng Đào Tạo
Phòng Kế Toán
P. Xây Dựng Cơ Bản

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

ĐƠN VỊ

DỊCH VỤ

 

error: Content is protected !!